Nederlandse financiële sector vervult een voortrekkersrol die ook past bij de maatschappelijke rol van de sector

08 december 2020
In het Klimaatcommitment Financiële Sector (2019) committeerden banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders zich aan het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Hoe ziet dat commitment er op hoofdlijnen uit? Wat zijn de concrete inspanningen van de vier sectoren en welke obstakels zien ze? Kan de financiële sector versnellen en hoe werkt zij daarbij samen met de overheid? Daarover ging op 7 december het – online – Rondetafelgesprek. Vertegenwoordigers van brancheverenigingen en financiële instellingen gingen in gesprek met de Tweede Kamer.

Vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend, zo noemde eerste spreker Femke de Vries de ondertekening van het Klimaatcommitment door de financiële sector. Als voorzitter van de Commissie Financiële Sector brengt De Vries banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders bij elkaar, zodat ze in gezamenlijkheid doen wat ze beloofden: bijdragen aan de Parijse Klimaatdoelen.

Voortrekkersrol

De Vries: “Onderdeel van het Klimaatcommitment is dat we vanaf het boekjaar 2020 gaan rapporteren over het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen. Onlangs is een rapportageraamwerk gepubliceerd; aandachtspunt nu is de kwaliteit van de beschikbare data. In 2022 publiceert de sector haar actieplannen en reductiedoelen voor 2030. Wat bepaald niet betekent dat er nu geen voortgang is. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe vormen van impactbeleggen en de lagere rente voor duurzame hypotheekproducten. Ook internationaal is er veel belangstelling voor het Klimaatcommitment. Dat is positief. De Nederlandse financiële sector vervult een voortrekkersrol die ook past bij de maatschappelijke rol van de sector.”

Transitiepaden en de rol van data

Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) merkte op dat er volgens hem veel wordt gevraagd van de overheid en dat de overheid vooral duidelijk moet zijn, bijvoorbeeld door scherpe transitiepaden te hanteren. Waar zitten de knelpunten en waar zou de overheid met de banken stappen vooruit moeten zetten? Namens de banken antwoordde NVB-directeur Eelco Dubbeling dat heldere transitiepaden de sector in staat stellen om de transitie makkelijker te faciliteren. Ook heeft de sector behoefte aan betere en toegankelijkere data, bij voorkeur in Europees verband geregeld. De overheid heeft een rol om dit te faciliteren. 

Op de vraag van Joost Sneller (D66) hoe zo’n helder transitiepad eruit ziet, luidde het antwoord vanuit de sectoren: belangrijk is dat de overheid niet alleen per sector een einddoel formuleert, maar juist ook tussentijdse haalbare doelen. Dan kun je als financier ook inspelen op die tussentijdse doelen. Het einddoel is vaak zo ver weg dat het niet haalbaar lijkt.

Concrete initiatieven

Banken zijn vol overtuiging in het Klimaatcommitment gestapt, aldus Eelco Dubbeling (NVB) namens de banken. “We willen de energietransitie versnellen. Ook omdat klimaatverandering financiële en transitierisico‘s oplevert. De eerste stappen zijn behoorlijk groot. Individueel, maar ook collectief zijn er mooie initiatieven, zoals het sectorcollectief Duurzaam Wonen en de samenwerking met het CBS op de CO2-uitstoot van hypotheekportefeuilles. De transitie is een gezamenlijke opgave. Banken kunnen klanten aanjagen en faciliteren, het zijn uiteindelijk de klanten die moeten verduurzamen. Van de overheid vraagt dat helderheid over de komende jaren en sturing aan de transitie, middels nationale transitiepaden voor sectoren.”

“Wij wilden graag meedoen aan dit Klimaatcommitment”, begint Iris van de Looij van DUFAS, de koepel van de asset managers. “Maar we beleggen altijd in opdracht van klanten, dus konden wij wel meedoen? Daarom formuleerden we drie doelen, speciaal voor onze branche. Het eerste doel is dat we actief de dialoog met onze klanten aangaan en met voorstellen komen hoe ze de klimaatimpact van hun portefeuille kunnen veranderen. Het tweede doel is dat we gaan rapporteren om CO2-reductie zichtbaar te maken en het derde dat we werken aan klimaatneutrale beleggingsstrategieën. Die doelen illustreren onze ‘can-do-mentaliteit’. Kijken wat wél kan. Dat spreekt ook internationaal aan.”

Opduwen en aanjagen

Klimaatverandering en energietransitie raken de verzekeraars aan twee kanten, aldus Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars). “Enerzijds als risicodrager, omdat de klimaatrisico’s toenemen. Anderzijds als institutioneel belegger, met zo’n 450 miljard euro belegd vermogen. Er is ons als financiële instellingen veel gelegen om echt stappen te zetten in het klimaatvraagstuk en de energietransitie. Mooie voorbeelden zijn impactbeleggingen op wind- en zonneparken, aantrekkelijke rentes op hypotheekleningen voor woningverduurzaming. Goede publiek-private samenwerking en een regievoering op de ontwikkeling van duurzaamheidsprojecten zie ik als essentieel. En dan natuurlijk de burger en bedrijfsleven. Zij moeten gestimuleerd worden om te verduurzamen. Daar zie ik een grote rol voor de overheid.”

Locomotief-functie

José Meijer (Pensioenfederatie): “Grote pensioenfondsen en hun uitvoerders hebben in onze sector een voortrekkersrol. Met concrete duurzaamheidsdoelen in hun beleggingsbeleid, en samenwerking op een eenduidig CO2-meetinstrument. Daarnaast initieerden PGGM en APG een internationaal platform voor het beoordelen van de impact van beleggingen op de SDG’s. Een belangrijke nieuwe stap! Voor versterking van de rol van de fondsen zien wij drie aandachtspunten: meer publiek-private samenwerking op duurzame projecten en een overheid die een locomotief-functie heeft. Want nieuwe investeringsproposities komen namelijk niet zo maar tot stand in de markt; die trein moet echt op gang gebracht worden en daar kan de overheid heel nadrukkelijk in helpen.”

Actieplannen

De sector hanteert verschillende klimaatmethoden om de verduurzaming te meten, doelen te stellen en te sturen. Wat is de rol van een externe accountant vraagt Kamerlid Van der Linde (VVD)? Namens ING geeft Floske Kusse aan dat de externe accountant bijvoorbeeld nagaat welke rationale er achter de keuze zit voor een bepaalde methode. “We zitten op dit moment nog in de fase om te bepalen welke klimaatmethodes kunnen worden aangemerkt als gevalideerd. Ik denk dat het al een mooie eerste stap is om te zien welke methodes wat meer doorontwikkeld zijn en toegepast kunnen worden. We moeten een balans vinden tussen benoemen wat goed werkt en de openheid dat er nog doorontwikkeld wordt.”

De financiële sector mag wel een tandje bijzetten, vindt Sneller (D66). In het Klimaatcommitment staat dat er uiterlijk in 2022 actieplannen gepubliceerd worden hoe er bijgedragen wordt aan het Klimaatakkoord van Parijs. Kan dat niet eerder? De sector zit tot 2022 bepaald niet stil, besloot Femke de Vries: “Daar waar mogelijk zullen we zeker meer doen, klimaatverandering is immers een van de grootste problematieken van deze tijd.”