Kleinere bank? Toezicht in proportie

24 april 2018
Regelgeving geeft onbedoelde effecten voor banken, zoals een hoge regeldruk, aldus De Nederlandsche Bank (DNB) in haar recente jaarverslag. Daarin kondigde de toezichthouder ook concrete beleidsvoorstellen en actiepunten aan voor proportionaliteit in regelgeving en toezicht. Waarom is deze proportionaliteit zo van belang voor de bankensector?

Hubert Schokker, adviseur toezicht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schetst een eerste beeld: “Formeel valt het prudentieel toezicht op alle banken in de eurozone onder de verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland vallen in de praktijk echter alleen de zes grootste banken - de zogeheten significante instellingen (si’s) - onder het directe toezicht van de ECB. In Nederland gaat het om ABN AMRO, De Volksbank, ING, Rabobank, Waterschapsbank en BNG.”

“Alle andere - kleinere - Nederlandse banken vallen onder het indirecte toezicht van de ECB en het directe toezicht van DNB. Anders gezegd: DNB en ECB doen samen het toezicht op de si’s, en DNB is in z’n eentje verantwoordelijk voor de kleinere banken."

"Je ziet dat de wijze van toezichthouden door de ECB, ook steeds meer in het DNB-toezicht voor de kleinere banken wordt nagevolgd. Het zou goed zijn als dat toezicht nog meer in proportie zou zijn, waarbij een risicogeoriënteerde benadering centraal moet staan.”

Hubert Schokker

Hubert Schokker

Grootte en type instelling

“Bij proportioneel toezicht wordt meer gekeken naar de grootte en het type instelling. Een grote bank kan de toezichthouder alle gevraagde rapportages aanleveren, in de gewenste frequentie. Anacreditrapportages bijvoorbeeld, leveren al veel inspanningen op voor grote banken. Voor kleinere banken is dat moeilijker op te brengen. Voor die groep zou of het aantal of de frequentie van de rapportages kunnen worden aangepast, al naar gelang de grootte en/of het type instelling. Bovendien moet er goed gekeken worden of al het gevraagde echt noodzakelijk is.”

Gelijk speelveld

“Het is ook van belang dat er een gelijk speelveld blijft: grotere banken moeten een hypotheek kunnen aanbieden, maar kleinere banken ook. De voorwaarden moeten zo veel mogelijk gelijk zijn. Proportionaliteit en de ruimte die daarvoor geboden wordt, vormen een complex vraagstuk. Maar wel een dat voortdurend op onze agenda blijft staan. We zijn ook blij dat DNB in haar jaarverslag over 2017 heeft aangekondigd (pag. 64) dat zij in 2018 met concrete actiepunten komen. Wij gaan hierover graag in nader overleg met DNB”.