5/11: Internationale Conferentie Banking & human rights

28 oktober 2019
Op 5 november 2019 is de Internationale Conferentie Banking & human rights, in het EYE Filmmuseum in Amsterdam. De banken zijn binnen het IMVO-convenant en daarbuiten volop bezig met het in kaart brengen van mensenrechtenrisico’s, en ze vervolgens te voorkomen en te adresseren. In het internationale financieringslandschap hebben we echter nog werk te verzetten. Een conferentie op hoog niveau over opschaling is daarom van belang.

See for English below

In 2016 ondertekende de Nederlandse Vereniging van Banken samen met banken, de overheid, ngo’s en vakbonden het IMVO-convenant bancaire sector. Betrokken banken verplichtten zich daarmee om mensenrechten te respecteren conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Internationaal verantwoord ondernemen

Internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) is van cruciaal belang om bij te dragen aan een meer positieve impact op het gebied van mensenrechten. Banken financieren veel klanten in verschillende sectoren over de hele wereld. Banken respecteren mensenrechten en brengen deze verder via hun financiële producten. Sommige dilemma’s kunnen simpelweg niet alleen door banken worden opgelost. Daarom nemen de Nederlandse banken deel aan verschillende multi-stakeholder samenwerkingen.

Werk te verzetten

In het internationale financieringslandschap hebben we echter nog werk te verzetten. Een conferentie op hoog niveau over opschaling is daarom van belang. Voortbouwend op de lessen van het IMVO convenant en andere ondernomen initiatieven, zal deze conferentie best practices uitwisselen over de uitvoering van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe benaderingen verkennen en vervolgens identificeren wat er op Europees/internationaal niveau nodig is om verantwoord ondernemen te bevorderen in overeenstemming met de UNGP’s en de OESO-richtlijnen. Daarnaast zullen mogelijkheden voor meer uitwisseling door banken internationaal en de rol van staten en de Europese Commissie worden onderzocht om het level playing field te vergroten.

Inspirerende sprekers

Tijdens de conferentie zullen verschillende sprekers hun visie op mensenrechten delen. Waaronder Chris Buijink (voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken), Dr. Paul Tang, (Europarlementariër Partij van de Arbeid), Bahia Tahzib-Lie (Mensenrechtenambassadeur), Maarten de Vuyst (Private Sector Lead Oxfam) en Arend van Wijngaarden (voorzitter CNV). Ook zijn wij vereerd dat Drs. Christiaan Rebergen (thesauriër-generaal bij het Ministerie van Financiën) en Dante Pesce (lid van de UN Working Group on Business and Human Rights) een keynote speech zullen geven. Dante Pesce zet zich al lang in voor de waarborging van mensenrechten, eerder zei hij in een speech op het UN Forum on Business and Human Rights 2018: 'We need to be humble and open to learn from others’ lessons, build on what works and together plug the gaps. Together we should reinforce the key message that respect for human rights is possible and a major contribution to realizing sustainable development.’

Klik hier voor het hele programma.

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Er zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de Internationale Conferentie over banken en mensenrechten. Wilt u de conferentie graag bijwonen, stuur dan een  mail naar evenement@nvb.nl.

English version

5/11: International Conference on Banking & Human Rights

The International Banking & Human Rights Conference will be held on 5 November 2019 at the EYE Film Museum in Amsterdam. Within the Dutch Banking Agreement and beyond, the banks are fully engaged in mapping out human rights risks and subsequently preventing and addressing them. However, we still have work to do in the international financing landscape. A high-level conference to scale up is therefore important.

In 2016, the Dutch Banking Association, together with banks, the government, NGOs and trade unions, signed the Dutch Banking Agreement on Responsible Business Conduct regarding Human Rights (DBA). Banks have committed themselves to respect human rights in accordance with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Responsible business conduct

Responsible business conduct is key in contributing to more positive impact on the ground. Banks finance many clients in various sectors around the world. Some dilemmas cannot be solved by banks individually, therefore, the Dutch banks participate in various multi-stakeholder settings.

Work to do

However, we still have work to do in the international financing landscape. A high-level conference to scale up is therefore important. Building on the lessons on the DBA and other initiatives taken, this conference will exchange best practices on implementing responsible business conduct, exploring new topics and subsequently identifying what is needed at European level/international level in furthering responsible business conduct in line with the UNGPs and the OECD Guidelines. In addition, opportunities of more exchange by banks internationally and the role of states and the European Commission will be explored in order to increase the level playing field.

Inspiring speakers

During the Conference, different speakers will share their views on human rights. Including Chris Buijink (Chairman Dutch Banking Association), Dr. Paul Tang, (MEP, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats European Parliament), Bahia Tahzib-Lie (Human Rights Ambassador), Maarten de Vuyst (Private Sector Lead Oxfam) and Arend van Wijngaarden (Chair CNV). We are also honoured that Drs. Christiaan Rebergen (Treasurer- General at the Ministry of Finance) and Dante Pesce (Member of the UN Working Group on Business and Human Rights) will give a keynote speech. Dante Pesce has long been committed to safeguarding human rights, he said in a speech at the UN Forum on Business and Human Rights 2018: “We need to be humble and open to learn from others” lessons, build on what works and together plug the gaps. Together we should reinforce the key message that respect for human rights is possible and a major contribution to realizing sustainable development.“

Still a few places available

A limited number of places are still available for the International Conference on Banks and Human Rights. If you would like to attend the conference, please send an email to evenement@nvb.nl.