Bank en Data

Banken hebben veel gegevens van consumenten en bedrijven. Klanten kunnen erop vertrouwen dat banken daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Data worden goed beveiligd en beschermd. Banken delen data niet met andere partijen, behalve onder strikte voorwaarden met hun dienstverleners of in beperkte mate met andere partners, zoals intermediairs. Soms moeten banken data delen - vanuit zwaarwegend maatschappelijk belang of als de wet ze ertoe verplicht.

De groeiende hoeveelheid data en de voortschrijdende technologie stellen alle organisaties – ook banken - voor belangrijke vraagstukken. Een belangrijke vraag voor banken is: hoe kan die data – en daarmee uw privacy - het beste worden beschermd? Maar ook: wat moeten banken wettelijk gezien doen met die data (met wie moeten zij die data delen?) En tot slot: wat mogen banken met klantdata? Welke ruimte laat de wet aan banken om met klantdata hun dienstverlening te verbeteren?

Data beveiligen en privacy beschermen

De relatie bank-klant draait om veiligheid en vertrouwen. Misbruik of verlies van klantgegevens kan het vertrouwen ernstig schaden. En dat vertrouwen is cruciaal voor het functioneren van  banken. Banken stellen alles in het werk om te zorgen dat hun systemen goed beveiligd zijn. Ze hechten daarnaast grote waarde aan een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens van klanten. De Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft organisaties – ook banken - meer verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook geeft de AVG consumenten uitgebreidere privacyrechten.

Data delen

Banken delen klantdata niet met andere partijen, behalve onder strikte voorwaarden met hun dienstverleners of in beperkte mate met andere partners, zoals intermediairs. Maar soms zijn banken wettelijk verplicht om data te delen – banken vervullen immers een cruciale maatschappelijke rol vanwege de (financiële) informatie die ze hebben. Zo delen banken data met overheidsorganisaties, bijvoorbeeld ter opsporing en voorkoming van fraude en financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Ook delen banken data met binnen- en buitenlandse belastingdiensten, waarmee zij bijdragen aan een goede inning van belastinggelden.

En sinds de komst van de nieuwe betaalrichtlijn, de Payment Services Directive 2 (PSD2) zijn banken verplicht om – als de klant dat zelf wil en toestemming geeft - betaaldata van die klant te delen met derde (commerciële) partijen. Banken delen bepaalde klantgegevens ook onderling, om het risico op ernstige financiële fraude te verkleinen. Daar gelden zeer strenge regels voor, waar de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op houdt.

Data voor een betere dienstverlening

Banken mogen klantdata ook voor eigen doeleinden gebruiken, op voorwaarde dat zij zich houden aan wet- en regelgeving én klanten vooraf informeren. In het privacystatement en cookiereglement van uw bank leest u hoe uw bank met uw persoonsgegevens omgaat. Zo zetten individuele banken klantdata in voor productontwikkeling en voor een betere dienstverlening, bijvoorbeeld een advies of aanbod op maat. Ook als sector spannen banken zich in om consumenten te helpen. Bijvoorbeeld bij het vroegtijdig signaleren van (mogelijke) betalingsproblemen. Banken werken ook samen om te zorgen dat eventuele slapende tegoeden van overledenen bij de juiste persoon terechtkomen.